VIDIKOVCI I INFO TOČKE

KARTA VIDIKOVACA

 1.   Vidikovac u ODRANSKOM POLJU (TUROPOLJE) na temu PTICA MOČVARNICA
 2.   Vidikovac u SUNJSKOM POLJU (DONJA POSAVINA) na temu PTICA GRABLJIVICA
 3.   Vidikovac na ZRINSKOJ GORI na temu VUKA
 4.   Informacijska točka u šumi KOTAR - STARI GAJ na temu ŠUMSKIH PTICA/DJETLOVKI
 5.   Informacijska točka na BRDU DJED (HRVATSKA KOSTAJNICA) na temu ŠIŠMIŠA
 6.   Informacijska točka na MOSLAVAČKOJ GORI na temu ŠUMSKIH STANIŠTA I JELENKA
 7.   Informacijska točka na ZRINSKOJ GORI na temu BRDSKIH POTOKA I VRETENCA
 8.   Edukativno prezentacijski CENTAR NATURA SMŽ

Vidikovci

1. ODRANSKO POLJE/TUROPOLJE

Vidikovac 1 OP Mrtva OdraOdransko polje i Turopolje obuhvaća raznolik nizinski krajobraz oblikovan stoljetnim tradicionalnim gospodarskim djelatnostima, međusobno isprepletnih ekosustava poplavnih nizinskih šuma hrasta lužnjaka, pašnjaka i livada, rijeke Odre i stajaćih voda. Očuvanost ekosustava uvjetovala je povoljno stanište za brojne ugrožene i strogo zaštićene vrste ptica. Sisačko-moslavačka županija je karakteristična po poplavnim poljima uz nizinske rijeke, koja su zbog svojih očuvanih staništa velike biološke raznolikosti zaštićena područja i pružaju idealne uvjete za život i razmnožavanje ptica močvarica, ali su i važna u ulozi tranzitnog područja tijekom proljetne i jesenske seobe ptica. Močvarna područja su najugroženija staništa, a razlozi ugroženosti su isušivanje i prenamjena zemljišta, te su tako ptice močvarice uslijed gubitka staništa najugroženija skupina ptica.
Ptice močvarice obuhvaćaju različite porodice i rodove ptica koje su svojim načinom života vezane za vodu, močvare, vlažne travnjake i nizinske, poplavne šume.

Građom tijela su prilagođene kretanju, hranjenju i razmnožavanju u močvarnim područjima. U ovoj skupini možemo naći jako velike ptice kao što su rode, labudovi ili čaplje, ali i male ptice poput žalara ili prutki. Osim veličine i brojne druge prilagodbe kao što su oblik kljuna ili tijela rezultat su prilagodbe za život u prirodnom okruženju.

2. SUNJSKO POLJE/DONJA POSAVINA
3. ZRINSKA GORA/VUK

Informacijske točke

4. KOTAR – STARI GAJ

4 kotar
Značajni krajobraz Kotar – Stari gaj obuhvaća veliko uglavnom šumsko područje od 5.218 ha na kojem se izmjenjuju šumske sastojine nizinskih šuma hrasta lužnjaka s brdskim šumskim sastojinama hrasta kitnjaka, pitomog kestena, graba i bukve. Posebno je krajobrazno zanimljivo južno i zapadno smješteno rubno područje seoskih naselja s mozaičnim površinama livada, starih vinograda i voćnjaka. Zbog smještaja područja između Siska i Petrinje, tijekom domovinskog rata veći dio zaštićenog područja je minirano i minski sumnjivo te se provode aktivnosti deminiranja. Na području značajnog krajobraza zabilježene su brojne vrste strogo zaštićenih vrsta sisavaca, vodozemaca, kukaca i gmazova, a posebno ističemo bogatstvo šumske ornitofaune od kojih posebno izdvajamo strogozaštićene vrste djetlovki .
Zbog svog načina života i ishrane, šumske ptice su odličan indikator stanja biološke raznolikosti šumskih zajednica.

Djetlovke se većinom gnijezde u starijim živućim stablima, točkasto inficiranim organizmima koji uzrokuju truljenje te u mrtvim stojećim stablima. Djetlići ne oštećuju gospodarski vrijedne dijelove stabala. Duplje djetlića od iznimne su važnosti za opstanak velikog broja drugih vrsta ptica, sisavaca (osobito šišmiša) i drugih životinja, pa čak i kukaca. Zbog toga se djetliće smatra ključnim vrstama u ekosustavu tj. vrstama koje ne moraju biti najbrojnije, ali imaju neproporcionalno velik utjecaj na strukturu i funkcioniranje ekosustava.

5. PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE/BRDO DJED
6. MOSLAVAČKA GORA
7. PETRINJČICA
Image
Image
Image
Image
Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.

www.strukturnifondovi.hr

© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije