Ornitološko-volonterski program

Ptice su dobar pokazatelj stanja prirode, nalaze se oko nas u gradskim parkovima i vrtovima, kućama i industrijskim postrojenjima, rijekama i jezerima,  zelenim površinama koje se prostiru oko gradskih područja, prometnicama, seoskim naseljima, poljoprivrednim površinama i šumama. Zbog svojih karakteristika privlače pažnju i interes ljudi stoljećima, a njihova odsutnost s nekog prostora ili nove vrste koje se pojavljuju ukazuju na promjene u prirodi i okolišu.  Od promatranja ptica od strane znanstvenika i stručnjaka,  razvio se specifičan oblik  hobija koji je razvijen u brojnim zemljama Europe i svijeta  „birdwatching“,  a u novije vrijeme i „birding“ koji uz promatranje ptica obuhvaća njihovo glasanje i ponašanje.  Putovanja poznavatelja ptica i promatranje zaštićenih i ugroženih ptica u njihovom prirodnom staništu utjecao je na razvoj  turizma, a pravilno provođenje promatranja ptica „birdwatching“ ili „birding“ nema štetnih posljedica za ptice niti njhov okoliš. Sisačko-moslavačka županija ima predispozicije za razvoj ovakvog tipa turizma, koji bi mogao omogućiti i razvoj ruralnih područja Županije.

Prirodne karakteristike Sisačko-moslavačke županije ,  očuvani krajobraz nizinskih poplavnih polja uz rijeke Savu, Kupu, Odru, Lonju i Sunju i tradicionalno  gospodarenje  omogućilo je očuvanje velike biološke raznolikosti te su područja Odranskog i Sunjskog polja  dio širih područja ekološke mreže značajnih za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica, njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica (POP područja). Odransko polje se nalazi u području POP HR1000003 Turopolje, dok se Sunjsko polje nalazi u području POP HR1000004 Donja Posavina. Svako POP područje ima ciljane vrste ptica, čija brojnost se prati kao i stanje staništa na kojima one obitavaju. Preduvjet za kvalitetno razvijanje  promatranja ptica kao turističkog-gospodarskog proizvoda je poznavanje ptica i područja na kojima se ptice mogu uočiti, izrada turističkih ruta, karata, brošura i priručnika  koji bi omogućavali samostalno ili vođeno promatranje ptica. Rezultat ove aktivnosti je i evidencija uočenih ptica koja doprinosi boljem poznavanju ornitofaune nekog područja. Uz razvijane ovog turističkog segmenta naše Županije, doprinos je i u evidentiranju vrsta i uključivanju u  proces monitoringa ugroženih i zaštićenih vrsta ptica.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.

www.strukturnifondovi.hr

© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije